Kunngjøringer og dokumenter

Kunngjøringer om fondene våre publiseres fortløpende.

Kunngjøringer

 

 • add 08.05.2024: Ny forkortet oppgjørstid for amerikanske verdipapirer

  Finansnæringen i USA (SEC) har besluttet å forkorte oppgjørstiden på amerikanske verdipapirer fra handelsdag + 2 virkedager til handelsdag + 1 virkedag. Som følge av dette vil skjæringstidspunktet for andelshandel (cut off) i verdipapirfond som forvaltes av selskap i Storebrand-konsernet endres fra og med 21. mai 2024.  

  • For handel i verdipapirfond som Storebrand Asset Management AS er forvaltningsselskap for endres cut off fra kl. 15:00 til kl. 13:00.
  • For handel i verdipapirfond som Storebrand Fonder AB er forvaltningsselskap for endres cut off fra kl. 15:00 til kl. 13:30

   
  Endringen i cut off-tiden nevnt ovenfor har til hensikt å sikre korrekt behandling av ordre og vil reflektere overgangen til ny forkortet oppgjørstid for amerikanske verdipapirer.

  Tegning av nye andeler skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter tegningstidspunktet (som er når tegning er kommet inn til forvaltningsselskapet og midler i henhold til tegningen er mottatt).

  For å få dagens kurs må midlene være mottatt i forkant av cut off: 

  • Tegning av verdipapirfondsandeler med betaling fra ekstern (norsk) bankkonto; normalt før kl. 09:00 
  • Tegning av verdipapirfondsandeler med betaling fra ekstern (utenlandsk) bankkonto; ekspressbetaling normalt før kl. 09:00 
  • Tegning av verdipapirfondsandeler med betaling fra intern konto (for eksempel ASK cash); normalt før kl. 13:00 
  • Innløsning av verdipapirfondsandeler; normalt før kl. 13:00 

  Forsinkelser kan oppstå og tidspunkt for mottatt betaling er alltid førende.  
   

 • add 02.05.2024: Endrede forvaltningshonorarer fra 2. mai

  Fra og med 2. mai settes forvaltningshonorarene ned på fire andelsklasser.

  • Storebrand Likviditet N
  • Storebrand Kort Kreditt IG N
  • Storebrand Norsk Kreditt IG A
  • Storebrand Norsk Kreditt IG N

   

 • add 17.04.2024: Årsrapport for verdipapirfondene

  Årsrapporten for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS ble i dag godkjent av styret. Rapporten inneholder årsberetning, regnskap og noter, porteføljer, revisors bekreftelse og mer.

 • add 02.04.2024: Protokoll fra andelseiermøte i Delphi Europe og Delphi Global

  Storebrand har i dag gjennomført andelseiermøte for verdipapirfondene Delphi Europe og Global, der det ble gitt over 75 % flertall for gjennomføring av fusjon der Delphi Global er overtagende fond.

 • add 01.04.2024: Forvalter-endringer i Delphi-fondene

  Delphi Global og Delphi Global Valutasikret
  Tian Tollefsen har forvaltet fondene siden 2020. Han vil nå få selskap av Ivar Harstveit, som vil være medforvalter av fondene fra 01.04.2024. 
   

  Delphi Norge 
  Adil Shah og Andreas Berdal Lorentzen går inn som forvaltere av fondet fra 01.04.2024.


  Delphi Kombinasjon
  Andreas Berdal Lorentzen har forvaltet fondet siden 2020. Han får nå selskap av Adil Shah og Ola Bjerkestrand Mo, som begge vil være medforvaltere av fondet fra 01.04.2024. 
   

 • add 21.03.2024: Protokoll fra valgmøtet 21. mars 2024

  Forvaltningsselskapet har i dag gjennomført valgmøte der valgkomitéens innstillinger ble vedtatt.

 • add 11.03.2024: Informasjon om foreslått fusjon av Delphi Europe og Delphi Global

  I tråd med gjeldende fondsstrategi ønsker Storebrand Asset Management (Storebrand) å gjøre tilpasninger i fondstilbudet som resulterer i en forenkling og effektivisering av fondstilbudet. Storebrand ønsker å rendyrke Delphi sitt fondsutvalg med færre antall fond, og i denne forbindelse foreslår Storebrand å fusjonere verdipapirfondet Delphi Europe (overdragende fond) med verdipapirfondet Delphi Global (overtagende fond). Over tid har kundeinteressen for Delphi Europe falt, og utviklingen i forvaltningskapitalen og antall kunder har vært synkende.

  Ved denne endringen ønsker Storebrand å samle ressursene rundt de øvrige Delphi – fondene, samt at vi ønsker å rendyrke Delphi sitt fondsutvalg med færre antall fond. Denne endringen bidrar til å gjøre det enklere for kundene å differensiere og velge mellom våre fond.  

  Forutsetning for fusjonen kan gjennomføres er at minst 75 prosent av representerte andeler i andelseiermøtet i begge verdipapirfondene stemmer for fusjonen. Storebrand innkaller derfor til andelseiermøte 02. april 2024. Se informasjonsbrev til andelseiere for detaljer om den foreslåtte fusjonen.

 • add 07.03.2024: Endret SFDR-kategorisering og nytt fondsnavn

  Skagen Avkastning og Skagen Høyrente endrer SFDR-kategorisering til artikkel 8 (fra artikkel 6). Samtidig endrer sistnevnte navn til Skagen Likviditet.

  Les mer om endringene her

 • add 05.03.2024: Valgmøte 21. mars

  Velkommen til valgmøte i Storebrand Asset Management AS

  Sted: Lysaker Park, Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
  Tid: Torsdag 21. mars kl. 13

  Agenda

  • Valg av andelseiervalgte medlemmer til forvaltningsselskapets styre og valgkomité.
  • Eventuelt

  Innstillinger til valgmøtet

  Andelseiervalgt styremedlem i forvaltningsselskapet

   

  Medlem av valgkomitéen

  To av dagens medlemmer, Jon Terje Øverland og Bjarne Refsnes, ble valgt for to år på valgmøtet i 2022. Begge er derfor på valg i år. Terje Øverland har meddelt at han ikke ønsker gjenvalg for en ny periode. Innstillingen til styret i forvaltningsselskapet er at Bjarne Refsnes gjenvelges for en ny periode på to år og at Lars Larsen velges som nytt medlem for en periode på to år.

  Vi gjør oppmerksom på andelseierne kan fremme forslag til mulige kandidater til vervet som andelseiervalgte styremedlemmer til valgkomiteen i henhold til fristen angitt nedenfor.

   

  Påmelding

  Du kan delta på valgmøtet ved å sende påmeldingen din innen 18. mars.

  e-post: stemmefond@storebrand.no

  Telefon: +47 22 48 90 48


  Forhåndsstemme

  I stedet for å delta på valgmøtet kan du avgi din forhåndsstemme ved å sende inn ferdig utfylt og signert stemmeseddel.

   

  Stemmeseddelen må være hos Storebrand innen 18. mars.

 • add 30.01.2024: Andelsklasse F godkjent i Storebrand Norsk Kreditt IG

  Finanstilsynet har godkjent etablering av en ny andelsklasse i verdipapirfondet Storebrand Norsk Kreditt IG. Finanstilsynet har godkjent nye vedtekter i fondet som inkluderer:

  • andelsklasse F, med minimum kostpris NOK 3.000.000.000.

  Se godkjennelsen fra Finanstilsynet og de nye vedtektene her.

 • add 30.01.2024: Andelsklasse C godkjent i Storebrand Global Multifactor Valutasikret

  Finanstilsynet har godkjent etablering av en ny andelsklasse i verdipapirfondet Storebrand Global Multifactor Valutasikret. Finanstilsynet har godkjent nye vedtekter i fondet som inkluderer:

  • andelsklasse C, med minimum kostpris NOK 100.000.000.

  Se godkjennelsen fra Finanstilsynet og de nye vedtektene her.

 • add 30.01.2024: Andelsklasse B og N godkjent i Delphi Global Valutasikret

  Finanstilsynet har godkjent etablering av en nye andelsklasser i verdipapirfondet Delphi Global Valutasikret. Finanstilsynet har godkjent nye vedtekter i fondet som inkluderer :

  • andelsklasse B, med minimum kostpris NOK 10.000.000.
  • andelsklasse N, med minimum kostpris NOK 100.

  Se godkjennelsen fra Finanstilsynet og de nye vedtektene her:

 • add 29.01.2024: Delphi og Storebrand Asset Management har besluttet å legge ned aksjefondet Delphi Green Trends.

  Etter styrebehandling i Storebrand Asset Management AS, ble det 23. januar 2024 besluttet å avvikle Delphi Green Trends. Fondet ble stengt for handel etter cut-off kl 15 tirsdag 23. januar 2024, og søknad ble sendt til Finanstilsynet. At fondet stenges for handel er ihht. gjeldende regler ved nedleggelse av verdipapirfond. 

  Delphi Green Trends er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt, inkludert fremvoksende markeder, med et særlig fokus på temaer som fornybar energi, sirkulær økonomi, grønne bygninger og infrastruktur, grønn mobilitet eller bærekraftige økosystemer og jordbruk. Fondet ble etablert 28. desember 2020, men avvikles nå grunnet manglende interesse fra investorer og en svak avkastning siden oppstart. Storebrand Asset Management viderefører Trend-/Momentumforvaltning under merkevaren Delphi, mens porteføljeforvalter i Delphi Green Trends, Ivar Harstveit, vil fortsette som en del av porteføljeteamet i Delphi og bidra med å styrke forvaltningen av det globale aksjefondet Delphi Global. 

  Storebrand Asset Management ønsker med dette å konsentrere vårt produkttilbud av Delphi fond. Vårt fokus på bærekraftige investeringer videreføres imidlertid med uforminsket kraft, og for kunder som ønsker eksponering mot temaer som fornybar energi, fremtidens byer, sirkulær økonomi eller like muligheter har vi produkter som Storebrand Global Solutions, Storebrand Fremtidens Byer og Storebrand Like Muligheter.

  Finanstilsynet godkjente avvikling av Delphi Green Trends 26. januar, og forventet avviklingsdato er 7. februar og utbetaling til kundene skjer de påfølgende dager

 • add 26.01.2024: Finanskalender 2024

  Finanskalenderen gjelder verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS, og omfatter således fondsmerkene Delphi, SKAGEN og Storebrand.

  For regnskapsåret 2023
  17.04.2024 – Årsrapport 2023

  For regnskapsåret 2024
  21.03.2024 – Valgmøte
  11.07.2024 – Halvårsrapport 2024
  30.04.2025 – Årsrapport 2024
   

 • add 17.01.2024: Endringer i betaling for sparing i eksterne fond

  I 2024 gjør Storebrand Asset Management AS endringer i hvordan du som kunde betaler for sparing i eksterne fond. 

  Fra 1. mars 2024 innføres det et plattformhonorar. Dette honoraret gjelder kun for eksterne fond, altså andre fond enn de Storebrand er forvaltningsselskap for.

  Du blir derfor ikke belastet et plattformgebyr for sparing i fond fra merkevarene Storebrand, Delphi og Skagen. 

  I tillegg vil Storebrand videresende eventuell returprovisjon mottatt på eksterne fond til kunden for hele 4. kvartal 2023. Les mer om dette i pdf-en under:


 • add 30.11.2023: Endring av Investeringsstrategi for Storebrand Stat

  Fra 30. november endres gjennomsnittlig rentebinding i rentefondet Storebrand Stat B og Storebrand Stat C fra å ligge i intervallet referanseindeksen +/- 6 måneder til å ligge i intervallet referanseindeksen +/- 1 år.

  Endringen medfører at fondet kan ta noe større avvik fra referanseindeks. I praksis betyr det at fondets portefølje i snitt kan ha rentepapirer med løpetid +/- 1 år målt mot referanseindeksen.  


  Ny investeringsstrategi er:

  Fondet er aktivt forvaltet og investerer utelukkende i lånepapirer utstedt eller garantert av den norske stat. Det har derfor svært lav kredittrisiko. Gjennomsnittlig rentebinding i fondet skal ligge i intervallet referanseindeksen +/- 1 år. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser. Investeringsmandatet er i tråd med VFFs bransjestandard for obligasjonsfond 5 (durasjon) og kredittrisikokategori 1.

  Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.
   

 • add 13.11.2023: Endrede forvaltningshonorarer

  Fra og med 13. november settes forvaltningshonorarene ned på 23 andelsklasser.

  Se detaljer i vedlegget under.

   

 • add 16.10.2023: Protokoll fra andelseiermøte i Delphi Global Valutasikret

  Det ble holdt andelseiermøte i Delphi Global Valutasikret 12. oktober for å behandle forslag til endringer i fondets vedtekter.

 • add 01.09.2023: Ny forvalter Storebrand Vekst

  Tiril Flørnes Støle startet som assisterende porteføljeforvalter i september 2022, og tar nå steget opp til porteføljeforvalter. Fra og med 1. september 2023 er hun ansvarlig forvalter for aksjefondet Storebrand Vekst sammen med porteføljeforvalter Alf Inge Gjerde.

  Tiril har siden hun startet på vårt norske aksjeteam fått økende ansvar for enkeltselskaper som inngår i det norske investeringsuniverset, og dermed posisjonstakning på tvers av våre norske aksjefond. Vi organiserer forvaltningen av de norske aksjefondene med selskaps- og sektoransvar fordelt mellom de fire forvalterne vi har på teamet. Endringer i hvem som har forvalterroller endrer ikke hvordan vi organiserer forvaltningen. Med rollen som ansvarlig forvalter vil Tiril få et større ansvar for helheten rundt Storebrand Vekst.

  Storebrand Vekst er ett av seks fond forvaltet av vårt norske aksjeteam, og er i dag på ca. 0,5 mrd. NOK. Fondet er vårt nest eldste norske aksjefond, og ble lansert tilbake i 1992. Som fondets navn tilsier investerer fondet i vekstselskaper på Oslo Børs, det vil si selskaper som kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening. Dette er gjerne også selskaper med relativt høy risiko for kursendringer, og fondet har hatt relativ store avkastningssvingninger flere år. Svingninger til tross, fondet har flere ganger vunnet priser for "årets fond" i Norge, og for langsiktige investorer har fondet levert meget gode resultater.

  Tiril får nå et større ansvar for å videreføre fondets gode historie, og sammen med resten av teamet videreføre den meget solide forvaltningen alle våre norske aksjefond har hatt i en årrekke.

 • add 29.08.2023: Andelsklasse B godkjent i Storebrand Norge Institusjon

  Finanstilsynet har godkjent etablering av en ny andelsklasse i verdipapirfondet Storebrand Norge Institusjon. Fondet er til nå kun tilgjengelig for kunder med minimum NOK 100.000.000 i kostpris eller høyere. Finanstilsynet har godkjent nye vedtekter i fondet som inkluderer andelsklasse B, med minimum kostpris NOK 10.000.000.

   

 • add 16.08.2023: Endringer i vedtekter for utvalgte verdipapirfond

  Finanstilsynet har godkjent endringer i vedtekter til utvalgte verdipapirfond. Endringene er i all hovedsak knyttet til etablering av nye andelsklasser. Finanstilsynet godkjente endringene 9. august. Endringene skjer suksessivt i løpet av 2023 og 2024. Andelsklasser åpnes basert på etterspørsel fra kundene. Se vedlagte godkjennelse og nye vedtekter.


  Nye vedtekter

   

 • add 13.07.2023: Halvårsrapport 2023 for verdipapirfondene

  Styret i forvaltningsselskapet godkjente i dag halvårsrapport 2023 for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS.

 • add 21.06.2023: Storebrand Norge I endrer navn til Storebrand Norge Institusjon

  Storebrand Norge I er et institusjonsfond med krav om minimum kostpris på MNOK 100 for å tegne i fondet. Storebrand Asset Management har fått godkjent nye vedtekter til fondet, der vi legger til rette for flere andelsklasser.

  De nye andelsklassene (C, D og E) har ulike krav til kostpris og forvaltningshonorar. Det er ikke lenger hensiktsmessig at fondet heter Storebrand Norge I når vi nå utvider med flere andelsklasser. I tillegg er  det utfordrende å skille dette fondet fra verdipapirfondet Storebrand Norge. Derfor endres fondsnavnet til Storebrand Norge Institusjon.

  Endringene blir gjennomført 26. juni 2023. Finanstilsynet godkjente endringene 21. mars 2023. 

 • add 06.06.2023: Ny finansavtalelov fra 1. juli for forvaltningsselskap

  1. januar 2023 trådte en ny finansavtalelov i kraft i Norge. For forvaltningsselskap trer loven først i kraft fra 1. juli. Loven styrker blant annet forbrukervernet og regulerer flere finanstjenester, også handel med verdipapirfond. Loven stiller krav til at vi inngår kundeavtale med deg som kunde hos Storebrand Asset Management AS.

 • add 01.06.2023: Endring i referanseindekser i Storebrand Fremtid-serien

  Fra 1. juni endres referanseindeksene til Storebrand Fremtid-fondene. Se tabell nedenfor for endringene.

  Bakgrunnen for endringene er at indekser som benyttes i dag ikke er fullt ut representative for fondets investeringsmandat. Det gjelder både på aksje- og rentedelen.

  Nye indekser vil ikke innebære endringer i hvordan fondene blir forvaltet, og det vil ikke bety noen endring i fondenes mandater, kostnader eller forvalterstil.

  Siden lanseringen av Fremtid-fondene har det kommet nye renteindekser i markedet (blant annet NOLIQLOWRISK), som det er naturlig at disse fondene benytter som referanseindeks. I tillegg har ikke fondene innslag av globale renter i indeksen, noe som er en normal investering i fondene.

  For aksjedelen benyttes i dag referanseindeksen OSEBX i Fremtid-fondene. Vi mener det er mer korrekt å sammenligne Norge-eksponeringen med OSEFX. Underfond som har OSEFX som referanseindeks er bl.a. Storebrand Norge (basisfondet for Norge-eksponering), Storebrand Norge Fossilfri og Delphi Norge. OSEFX er den mest utbredte referanseindeksen for fond som har norsk investeringsunivers.

   

  Storebrand Fremtid 10

   FørNy
  Aksjeindeks8 % MSCI AC
  2 % OSEBX
  8 % MSCI AC
  2 % OSEFX
  Renteindeks65 % NORM123D3
  25 % NOGOVD3M
  36 % NORM123D3
  36 % BARC_24131
  18 % NOLIQLOWRISK

   

  Storebrand Fremtid 30

   FørNy
  Aksjeindeks24 % MSCI AC
  6 % OSEBX
  24 % MSCI AC
  6 % OSEFX
  Renteindeks55 % NORM123D3
  15 % NOGOVD3M

   

  28 % NORM123D3
  28 % BARC_24131
  14 % NOLIQLOWRISK

   

  Storebrand Fremtid 50

   FørNy
  Aksjeindeks40 % MSCI AC
  10 % OSEBX
  40 % MSCI AC
  10 % OSEFX
  Renteindeks40 % NORM123D3
  10 % NOGOVD3M
  20 % NORM123D3
  20 % BARC_24131
  10 % NOLIQLOWRISK

   

  Storebrand Fremtid 80

   FørNy
  Aksjeindeks64 % MSCI AC
  16 % OSEBX
  64 % MSCI AC
  16 % OSEFX
  Renteindeks15 % NORM123D3
  5 % NOGOVD3M
  8 % NORM123D3
  8 % BARC_24131
  4 % NOLIQLOWRISK

   

  Storebrand Fremtid 100

   FørNy
  Aksjeindeks80 % MSCI AC
  20 % OSEBX
  80 % MSCI AC
  20 % OSEFX
   
   
   

   

 • add 01.06.2023: Endring av forvaltningshonorarer

  Fra om med 1. juni settes forvaltningshonorarene ned fra 0,1 til 0,09 prosent for Storebrand Global Indeks B og Storebrand Global Indeks B (USD).

 • add 28.04.2023: Årsrapport for verdipapirfondene

  Årsrapporten for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS ble i dag godkjent av styret. Rapporten inneholder årsberetning, regnskap og noter, porteføljer, revisors bekreftelse og mer.

 • add 30.03.2023: Vedtektsendringer for verdipapirfond 

  Endringene omfatter:

  • Etablering av nye andelsklasser som er tilpasset kunder med høyere krav til kostpris
  • Verdipapirfondet Storebrand Norge I endrer navn til Storebrand Norge Institusjon
  • I vedtektene til verdipapirfondene Storebrand Likviditet, Storebrand Kort Kreditt IG, FO Norsk Likviditet og SEB NOK Liquidity Fund er betegnelsen "pengemarkedsfond" erstattet med betegnelsen "likviditetsfond", som er korrekt klassifisering for disse fondene.

  Endringen har sammenheng med at forordning (EU) 2017/1131 (pengemarkedsfondsforordningen) er gjennomført i norsk rett.

  Implementering av endringene skjer suksessivt i løpet av 2023. Andelsklasser åpnes basert på etterspørsel fra kundene.

   

 • add 23.03.2023: Protokoll fra valgmøtet 23. mars 2023

  Forvaltningsselskapet har i dag gjennomført valgmøte der valgkomiteens innstillinger ble vedtatt.

 • add 11.01.2023: Splitt av NAV-kursen

  Storebrand Asset Management har besluttet å gjennomføre en splitt av NAV-kursen til verdipapirfondet Storebrand Norge A (NO0008000783).

  Dette gjennomføres EOD 10. februar 2023. Fondets NAV-kurs vil bli splittet på 1000.

 • add 15.06.2022: Justerer investeringsrammene

  I juni 2020 lanserte Storebrand rentefondet Storebrand Nordic High Yield. Nå to år etter, justeres investeringsrammene noe.

  Bakgrunnen for justeringen er for å tilpasse fondet det norske markedet innenfor høyrente-fond, altså High Yield. Fondets nåværende investeringsstrategi har begrensning på at laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er B– eller bedre. 

  Denne begrensningen vil nå bli tatt ut og bli erstattet med en grense på at fondets portefølje samlet skal ha en gjennomsnittlig verdiveiet kredittkvalitet på B+ eller bedre. Dette betyr at forvalter kan kjøpe obligasjoner med lavere kredittkvalitet enn B–. For papirer der det ikke foreligger offisielle ratinger vil fastsettelse av kredittkvalitet utføres av Storebrand Asset Management.

  – Fokus vil fortsatt være på nordiske utstedelser innenfor BB og B segmentene, men vil i større grad enn tidligere fokusere på B segmentet også. I tillegg vil antall posisjoner i porteføljen endres fra normalt 100-150 til 60-120, sier Norum.

  Fondets investeringsstrategi vil fra 1.september 2022 være følgende:

  Storebrand Nordic High Yield har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i rentepapirer (lån) med høy risiko, såkalte high yield obligasjoner. Fokus vil være nordiske utstedelser innenfor BB og B segmentene, men forvalter har store frihetsgrader knyttet til kredittkvalitet, geografi og forfallstid. Verdiveiet kredittkvalitet for fondet som helhet skal være på B+ eller bedre. Omsetningen av høyrentepapirer er vesentlig mindre likvid enn rentepapirer med høyere kredittkvalitet (investment grade). Ved fravær av offisielle kredittratinger, legges forvaltningsselskapets kredittvurdering til grunn. Fondet kan også investere i ansvarlige lån og fondsobligasjoner, som også har generelt høyere risiko enn seniorobligasjoner. For å redusere risiko fordeles investeringene på mange utstedere.

   

 • add 15.06.2022: Nye referanseindekser

  Etableringen av nye referanseindekser gjør det naturlig å bytte referanseindeksene til fem av rentefondene Storebrand. 

  Nordic Bond Pricing (NBP) har nylig etablert nye indekser. Disse indeksene representerer markedet på en bedre måte enn rene statsindekser da de inneholder både kommune–, finans- og selskapsobligasjoner. Ved å benytte disse referanseindeksene, får de aktuelle fondene mer representative indekser å sammenligne resultater imot. Det vil gi et mer riktig bilde av fondenes resultater sammenlignet mot indeksen.

  Inntil nå har det ikke vært referanseindekser i markedet som viser den underliggende risikoen for denne type fond. Storebrand har, som de fleste øvrige forvaltere, derfor brukt de indeksene som har vært tilgjengelige. 

  De nye referanseindeksene vil gjelde fra 1. september 2022.

 • add 29.03.2022: Ny forvalter for Storebrand Fornybar Energi

  Nader Hakimi Fard tar over som ansvarlig forvalter av Storebrand Fornybar Energi fra og med 1. april 2023. Nader inngår i Solutions-teamet som også omfatter Sunniva Bratt Slette (forvalter av Storebrand Fremtidens Byer) og Ellen Grieg Andersen (forvalter av Storebrand Like Muligheter).

  Teamet ledes av Philip Ripman (forvalter av Storebrand Global Solutions). 

Historical returns are no guarantee of future returns. Future returns will depend, among other things, on market developments, the manager's skills, the fund's risk profile and management fees. The returns can be negative as a result of price losses. There is risk associated with investments in the fund due to market movements, developments in currency, interest rates, economic conditions, industry- and company-specific conditions. Before investing, customers are advised to familiarize themselves with the fund's key information and prospectus, which contains further information about the fund's characteristics and costs.